fluorescent lighting strip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fluorescent lighting strip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fluorescent lighting strip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fluorescent lighting strip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fluorescent lighting strip

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    giá mắc đèn huỳnh quang