fluorescent inspection lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fluorescent inspection lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fluorescent inspection lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fluorescent inspection lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fluorescent inspection lamp

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đèn huỳnh quang kiểm tra