fluorescent fixture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fluorescent fixture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fluorescent fixture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fluorescent fixture.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fluorescent fixture

    Similar:

    fluorescent: a lighting fixture that uses a fluorescent lamp

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).