fluorescent substance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fluorescent substance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fluorescent substance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fluorescent substance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fluorescent substance

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phốt pho