fluorescent mercury vapour lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fluorescent mercury vapour lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fluorescent mercury vapour lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fluorescent mercury vapour lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fluorescent mercury vapour lamp

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đèn huỳnh quang thủy ngân