fluorescent reflector lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fluorescent reflector lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fluorescent reflector lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fluorescent reflector lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fluorescent reflector lamp

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đèn phản xạ

    phản quang