fluid kinetics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fluid kinetics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fluid kinetics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fluid kinetics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fluid kinetics

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    động học chất lỏng