fluidise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fluidise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fluidise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fluidise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fluidise

    * kỹ thuật

    hóa lỏng