fluid computer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fluid computer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fluid computer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fluid computer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fluid computer

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy tính dùng lưu chất