fluid carbon dioxide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fluid carbon dioxide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fluid carbon dioxide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fluid carbon dioxide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fluid carbon dioxide

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  cacbonic lỏng

  CO2 lỏng

  diocide carbon lỏng

  đioxit các bon lỏng