fain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fain.

Từ điển Anh Việt

 • fain

  /fein/

  * động từ+ (fains) /feinz/ (fens) /fenz/

  xin miễn

  fain I goal keeping!: tớ giữ gôn à! thôi xin miễn

  * tính từ

  đành bằng lòng, đành đồng ý, đành phải

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sãn sàng, vui lòng

  * phó từ

  vui lòng

  he would fain depart: nó vui lòng ra đi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fain

  Similar:

  disposed: having made preparations

  prepared to take risks

  Synonyms: inclined, prepared

  gladly: in a willing manner

  this was gladly agreed to

  I would fain do it

  Synonyms: lief