exponent (e.g. in floating-point representation) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exponent (e.g. in floating-point representation) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exponent (e.g. in floating-point representation) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exponent (e.g. in floating-point representation).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • exponent (e.g. in floating-point representation)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số mũ