dinner plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dinner plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dinner plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dinner plate.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dinner plate

    a plate from which a diner eats during the main course of a meal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).