dinner-jacket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dinner-jacket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dinner-jacket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dinner-jacket.

Từ điển Anh Việt

  • dinner-jacket

    /'dinə,dʤækit/

    * danh từ

    áo ximôckinh