dinner napkin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dinner napkin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dinner napkin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dinner napkin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dinner napkin

    a large napkin used when dinner is served

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).