dill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dill.

Từ điển Anh Việt

 • dill

  /dil/

  * danh từ

  (thực vật học) cây thì là

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dill

  * kinh tế

  cây thì là

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dill

  aromatic Old World herb having aromatic threadlike foliage and seeds used as seasoning

  Synonyms: Anethum graveolens

  aromatic threadlike foliage of the dill plant used as seasoning

  Synonyms: dill weed