dillenia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dillenia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dillenia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dillenia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dillenia

    any of several evergreen trees or shrubs of the genus Dillenia grown for their foliage and nodding flowers resembling magnolias which are followed by fruit that is used in curries and jellies and preserves

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).