dill pickle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dill pickle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dill pickle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dill pickle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dill pickle

    pickle preserved in brine or vinegar flavored with dill seed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).