dillon round nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dillon round nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dillon round giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dillon round.

Từ điển Anh Việt

  • Dillon Round

    (Econ) Vòng đàm phán Dillon

    + Tên thường dùng cho vòng dàm phán thương mại thứ năm tổ chức dưới sự bảo trợ của HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THUẾ QUAN VÀ MẬU DỊCH ở GENEVA (1960-1961)