dill oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dill oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dill oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dill oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dill oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu thìa là