dill spice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dill spice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dill spice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dill spice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dill spice

    * kinh tế

    gia vị thìa là