dilly road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dilly road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dilly road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dilly road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dilly road

    * kỹ thuật

    đường nhánh

    giao thông & vận tải:

    đường sắt trong mỏ