dill pickles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dill pickles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dill pickles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dill pickles.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dill pickles

    * kinh tế

    dưa chuột dầm giấm