dill weed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dill weed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dill weed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dill weed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dill weed

    Similar:

    dill: aromatic threadlike foliage of the dill plant used as seasoning

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).