dilleniid dicot family nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dilleniid dicot family nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dilleniid dicot family giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dilleniid dicot family.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dilleniid dicot family

    family of more or less advanced dicotyledonous trees and shrubs and herbs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).