anethum graveolens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anethum graveolens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anethum graveolens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anethum graveolens.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anethum graveolens

    Similar:

    dill: aromatic Old World herb having aromatic threadlike foliage and seeds used as seasoning

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).