crack in development nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crack in development nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crack in development giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crack in development.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crack in development

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vết nứt đang phát triển