country music nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

country music nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm country music giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của country music.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • country music

    a simple style of folk music heard mostly in the southern United States; usually played on stringed instruments

    Synonyms: country and western, C and W

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).