copy fitting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

copy fitting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm copy fitting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của copy fitting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • copy fitting

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lập bản sao