constant volume line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

constant volume line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm constant volume line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của constant volume line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • constant volume line

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đường đẳng thể tích