constant dollar's nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

constant dollar's nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm constant dollar's giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của constant dollar's.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • constant dollar's

    * kinh tế

    đô la cố định