clay press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clay press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clay press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clay press.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clay press

    * kỹ thuật

    bộ ép bùn

    máy ép lọc

    máy ép sét lọc