clay bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clay bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clay bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clay bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clay bed

    * kỹ thuật

    lớp sét