clayey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clayey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clayey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clayey.

Từ điển Anh Việt

 • clayey

  /'kleii/

  * tính từ

  như đất sét; có sét

  clayey soil: có đất sét

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clayey

  * kỹ thuật

  chứa sét

  xây dựng:

  chứa đất sét

  thuộc đất sét

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clayey

  (used of soil) compact and fine-grained

  the clayey soil was heavy and easily saturated

  Synonyms: cloggy, heavy

  Similar:

  argillaceous: resembling or containing clay

  argillaceous rocks

  Antonyms: arenaceous