clayness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clayness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clayness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clayness.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clayness

    * kỹ thuật

    lượng chứa sét

    hóa học & vật liệu:

    hàm lượng sét