clay parting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clay parting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clay parting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clay parting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clay parting

    * kỹ thuật

    lớp kẹp sét

    lớp sét kẹp