clastic strain energy in bending nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clastic strain energy in bending nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clastic strain energy in bending giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clastic strain energy in bending.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clastic strain energy in bending

    * kỹ thuật

    vật lý:

    năng lượng biến dạng uốn

    năng lượng biến dạng uốn đàn hồi