clastic packing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clastic packing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clastic packing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clastic packing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clastic packing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự nén chặt đàn hồi