clastic sediment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clastic sediment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clastic sediment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clastic sediment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clastic sediment

    * kỹ thuật

    trầm tích vụn