clastic limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clastic limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clastic limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clastic limit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clastic limit

    * kỹ thuật

    giới hạn đàn hồi