clastic sedimentary rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clastic sedimentary rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clastic sedimentary rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clastic sedimentary rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clastic sedimentary rock

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đá nát

    đá vụn kết