chimney sweep nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chimney sweep nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chimney sweep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chimney sweep.

Từ điển Anh Việt

  • chimney sweep

    * danh từ

    thợ cạo ống khói