chimney effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chimney effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chimney effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chimney effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chimney effect

    * kỹ thuật

    hiệu ứng ống khói

    xây dựng:

    hiệu ứng hút khói