chimney ash-pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chimney ash-pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chimney ash-pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chimney ash-pit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chimney ash-pit

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bờ tro của ống (khói)