chimney-breast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chimney-breast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chimney-breast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chimney-breast.

Từ điển Anh Việt

  • chimney-breast

    * danh từ

    khoảng tường bao lấy đáy ống khói và lò sưởi