chimney draught nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chimney draught nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chimney draught giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chimney draught.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chimney draught

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hút gió của ống khói