chemical solution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chemical solution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chemical solution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chemical solution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chemical solution

    * kỹ thuật

    dung dịch hóa chất