chemical combination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chemical combination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chemical combination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chemical combination.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chemical combination

    * kinh tế

    sự kết hợp hóa học

    * kỹ thuật

    hóa hợp