chemical analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chemical analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chemical analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chemical analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chemical analysis

  * kinh tế

  sự phân tích hóa học

  * kỹ thuật

  sự phân tích hóa học

  hóa học & vật liệu:

  phân tích hóa học

  xây dựng:

  phép phân tích hóa học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chemical analysis

  the act of decomposing a substance into its constituent elements

  Synonyms: qualitative analysis