brassica oleracea acephala nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brassica oleracea acephala nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brassica oleracea acephala giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brassica oleracea acephala.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brassica oleracea acephala

    Similar:

    kale: a hardy cabbage with coarse curly leaves that do not form a head

    Synonyms: kail, cole, borecole, colewort

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).